Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A lub B

Masz firmę w Polsce i zatrudniasz cudzoziemca, któremu kończy się zezwolenie na pracę typu A lub B? Chcesz by dalej dla ciebie pracował? Wystąp o przedłużenie zezwolenia na pracę. O tym jak i gdzie to załatwić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obcokrajowiec, którego zatrudniasz musi posiadać zezwolenie na pracę typu:

 • A, które jest wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata,
 • B, które jest wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

Jeżeli zależy ci, by po tym okresie cudzoziemiec nadal dla ciebie pracował, musisz złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce twojego zamieszkania wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę.

Jeśli specyfika pracy, którą cudzoziemiec pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wyda ci Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

Uwaga! Jeżeli zatrudniałeś obywatela Ukrainy, którego pobyt jest legalny na terenie Polski, nie musisz występować o przedłużenie jego zezwolenia na pracę. Musisz jedynie zgłosić fakt powierzenia mu pracy do powiatowego urzędu pracy za pośrednictwem strony praca.gov.pl w ciągu 14 dni od powierzenia pracy. Bez zezwolenia możesz zatrudnić również obywatela Ukrainy, który pracuje u innego pracodawcy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o przedłużenie zezwolenia złóż nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Właściwość wojewody, do którego musisz złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę, określa się na dzień złożenia wniosku. Jest tak, gdy:

 • zmieniło się miejsce twojego zamieszkania lub siedziby twojej firmy,
 • zmieniło się główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Jak złożyć wniosek

Najprostszym sposobem jest złożenie wniosku online o wydanie zezwolenia na pracę za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

 • wybierz zakładkę Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ZC-WPZ,
 • wypełnij wniosek elektroniczny,
 • załącz kopie elektroniczne (skany) niezbędnych dokumentów,
 • podpisz wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo Profilem Zaufanym.

Urząd będzie się z tobą kontaktował, jeżeli będziesz musiał uzupełnić braki formalne, okazać oryginały dokumentów, które zostały załączone jako skany lub żeby ustalić dalsze kroki

Możesz również wysłać wniosek pocztą. W takim przypadku przydatne będzie wykupienie dodatkowej usługi, w postaci tzw. potwierdzenia odbioru- ten dokument, będzie potwierdzeniem złożenia wniosku. Urząd będzie się z tobą kontaktował w przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych lub w kwestii dalszego procedowania.

Jeśli zdecydujesz się na osobiste złożenie wniosku w urzędzie, pamiętaj, że każdy z urzędów wojewódzkich może wydawać swoje wytyczne co do zasad składania wniosków. Dlatego przed pójściem do urzędu sprawdź jakie zasady obowiązują w urzędzie wojewódzkim, do którego składasz wniosek - zadzwoń do urzędu lub wejdź na jego stronę internetową.

Najczęściej urzędy wojewódzkie stosują w tym zakresie systemy kolejkowe, które mogą polegać na tym, że:

 • automat biletowy w określonych przez urząd godzinach wydaje numerki, które wyznaczają kolejność obsługi interesantów. Automat wydaje tyle numerków, ilu zainteresowanych w danym dniu jest w stanie obsłużyć urząd. Osoby, które nie zdążą zarejestrować się w systemie kolejkowym, nie zostaną w danym dniu obsłużone. Dlatego warto nie odkładać wizyty na „koniec dnia pracy” urzędu. Zazwyczaj powinieneś pobrać tyle numerków, ile wniosków chcesz złożyć. Niektóre urzędy limitują ilość wniosków składanych przez jedną osobę w ciągu tego samego dnia;
 • za pośrednictwem platformy internetowej, do której adres/ odnośnik znajduje się na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. Po utworzeniu profilu możesz zarezerwować, spośród dostępnych terminów wizyt w urzędzie (do wyboru dzień i godzina), ten który najbardziej ci odpowiada na złożenie wniosku. W ustalonym dniu powinieneś zgłosić się do urzędu wraz z wnioskiem i innymi niezbędnymi dokumentami.

W jakiej formie składasz dokumenty

Do wniosku składanego w wersji papierowej dołączasz oryginały dokumentów lub odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez pełnomocnika występującego w sprawie będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Wyjątkiem są:

- których załączasz kopie.

Do wniosku składanego w wersji elektronicznej musisz dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów.

Pamiętaj!

 • Informację starosty – jeśli jest wymagana – musisz zawsze przedłożyć w oryginale. Jeśli złożyłeś wniosek elektronicznie i na tym etapie dołączyłeś skan informacji, zostaniesz poproszony później o oryginał (podczas weryfikacji wniosku).
 • Urząd może zażądać przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów, z których sporządziłeś zwykłe lub elektroniczne kopie.
 • Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży), musisz złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa. Ustanawiając pełnomocnika w sprawie o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typu A lub B, jesteś zwolniony z obowiązku dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 9 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W zależności od tego czy starasz się o przedłużenie zezwolenia typu A czy B, urząd będzie wymagał innego zestawu dokumentów.

Dokumenty, które składasz niezależnie od typu zezwolenia 

 • wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość jako pracodawcy:
  • kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży – jeśli jesteś osobą fizyczną
  • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku – jeśli jesteś osobą prawną
  • umowa spółki – jeśli reprezentujesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółkę cywilną
  • akt notarialny o zawiązaniu spółki – jeśli reprezentujesz spółkę akcyjną w organizacji
 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej dotyczące karalności pracodawcy
 • wszystkie wypełnione strony ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienia dla składającego wniosek - jeśli nie składasz wniosku osobiście
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli ich opłacanie było wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca
 • dowód wniesienia opłaty za przedłużenie zezwolenia, który powinien zawierać:
  • nazwę oraz adres siedziby lub miejsce zamieszkania pracodawcy
  • wskazanie, że opłata dotyczy wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę
  • imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego występujesz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę

Dokumenty, które składasz we wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym - pod warunkiem, że cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zawodzie regulowanym
 • informacja starosty wydana nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku - jeśli planujesz zmianę stanowiska pracy, na którym po przedłużeniu zezwolenia ma pracować cudzoziemiec; nie musisz przedstawiać informacji starosty, jeśli występujesz  o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy, określonych w informacji starosty, np.:
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • dyplom ukończenia studiów
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • umowę zawartą z cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę
 • dokument potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca do pracy przez twoją agencję pracy tymczasowej - jeśli jesteś pracodawcą działającym jako agencja pracy tymczasowej

Ważne! Nie musisz dołączać informacji starosty, jeżeli:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów (np. betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, rozbieracz-wykrawacz)
 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • chodzi o prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa, które mają wykonywać obywatele: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej
 • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie
 • chodzi o cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce
 • cudzoziemiec jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników
 • cudzoziemiec jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie
 • cudzoziemiec 3 lata przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce

Dokumenty, które składasz we wniosku o przedłużenie zezwolenia typu B

 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające, że:
  • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku twoja firma osiągnęła dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
  • twoje przedsiębiorstwo posiada środki lub prowadzi działalności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy;
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w twoim przedsiębiorstwie, jeżeli wnioskujesz o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata

Ważne! Nie musisz składać zeznania o wysokości dochodu lub straty, dokumentów potwierdzających stan zatrudnienia i dokumentów potwierdzających wartość posiadanych środków lub poziom dochodu w roku poprzedzającym, jeżeli cudzoziemiec spełni jeden z poniższych warunków:

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Polski albo innego państwa UE, EOG lub Szwajcarii albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Polsce
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku przebywał legalnie na terytorium Polski i pobyt ten był nieprzerwany

Termin

Wniosek o przedłużenie zezwolenia złóż nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony

 1. Urząd wyda decyzję w sprawie twojego wniosku

Przedłużenie zezwolenia na pracę wydawane jest w 3 egzemplarzach: jeden pozostaje w urzędzie, a dwa pozostałe zostaną przekazane tobie. Jedno z nich musisz przekazać cudzoziemcowi.

Wojewoda odmówi wydania przedłużenia zezwolenia na pracę, gdy:

 • zawarłeś we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużyłeś się fałszywymi dokumentami, zeznałeś nieprawdę lub zataił prawdę,
 • nie spełniłeś określonych w ustawie warunków koniecznych do uzyskania przedłużenia zezwolenia,
 • prawomocnym wyrokiem sądu zostałeś uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, został ponownie uznany za winnego tego samego czynu,
 • jesteś karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
 • jesteś karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę.
 • jesteś karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę,
 • nie dopełniłeś obowiązków związanych z ubieganiem się o przedłużenie zezwolenia na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca,
 • dane osobowe cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany,
 • cudzoziemiec nie spełnia wymagań określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
 • wnioskujesz o wydanie przedłużenia zezwolenia dla cudzoziemca, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
 • jeżeli cudzoziemiec, w związku z postępowaniem o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę, został ukarany za czyny za które odmawia się wydania zezwolenia.

Ważne! Wojewoda może też wydać decyzję o odmowie wydania przedłużenia zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 50 zł – opłata za przedłużenie zezwolenia, gdy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi na krócej niż 3 miesiące.
 • 100 zł – opłata za przedłużenie zezwolenia, gdy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi na dłużej niż 3 miesiące.

Opłatę za wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składasz wniosek.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc (30 dni). W szczególnie skomplikowanych sprawach, termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (zostaniesz o tym poinformowany

Jak możesz się odwołać

Jeśli wojewoda wydał decyzję odmawiającą wydania przedłużenia zezwolenia na pracę, możesz się od niej odwołać. Odwołaj się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Warto wiedzieć

Pamiętaj, aby w terminie 7 dni pisemnie powiadomić wojewodę, który wydał przedłużenie zezwolenia na pracę, o zaistniałych okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę

Wojewoda uchyli zezwolenie na pracę, jeżeli:

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków wobec cudzoziemca wynikłych w związku z uzyskaniem zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymagania do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia lub przerwał pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące (jednakże wojewoda nie uchyli zezwolenia w tym wypadku, jeżeli otrzymał powiadomienie wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wskazanie przyczyny niepodjęcia pracy lub przyczyny przerwy w wykonywaniu pracy
 • otrzymał informację, że w stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji
 • pracodawca został ukarany za wykroczenie lub przestępstwo, za które odmawia się wydania zezwolenia na pracę

Czy ta strona była przydatna?