Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych

Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o odroczenie terminu płatności i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na czym polega odroczenie terminu płatności podatkowych

Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

Decyzja o odroczeniu terminu jest uznaniowa - to urząd decyduje, czy przyzna ci prawo do zapłaty należności w późniejszym terminie. Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do odroczenia płatności, nie ma gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może między innymi sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak zapłata podatku wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny.

Jakie należności podatkowe mogą być odroczone

Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub interes publiczny może odroczyć:

 • termin zapłaty podatku
 • termin zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę
 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Co oznaczają pojęcia: ważny interes podatnika oraz interes publiczny

Przepisy podatkowe nie zawierają jednoznacznych definicji tych pojęć. Przydatną interpretację wydał Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 22 kwietnia 1999 r. (sygn. SA/850/98), który stwierdził że:

 • ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku,
 • interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Ważny interes podatnika lub interes publiczny, które uzasadniają umorzenie, to dosyć pojemne pojęcia, dlatego zadbaj o wyczerpujące wyjaśnienie twojej sytuacji i spróbuj ją potwierdzić dokumentami, które możesz załączyć do wniosku. 

Kto może złożyć wniosek o odroczenie należności podatkowych

 • podatnik
 • płatnik (na przykład pracodawca)
 • inkasent (na przykład osoba wyznaczona przez radę gminy do poboru podatku i wpłacenia go we właściwym terminie w gminie)
 • spadkobierca podatnika lub płatnika
 • osoba trzecia.

Jaką formę może mieć odroczenie

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, urząd może odroczyć twoje płatności podatkowe, czyli udzielić ci ulgi, która:

 • nie stanowi pomocy publicznej - gdy pomoc udzielona przez państwo nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji oraz nie wpływa na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE. Taki charakter może mieć ulga dla przedsiębiorcy, który działa wyłącznie na rynku lokalnym.

 

 • stanowi pomoc publiczną - gdy pomoc udzielona przez państwo wpływa na zakłócenie wymiany handlowej, ale udzielona została:
  • w celu naprawienia szkód po klęskach żywiołowych lub innych poważnych zdarzeniach
  • w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym
  • w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego, podejmowanego w interesie europejskim
  • w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty
  • jako rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
  • na szkolenia
  • na zatrudnienie
  • na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
  • na restrukturyzację
  • na ochronę środowiska
  • na prace badawczo-rozwojowe
  • jako pomoc regionalną oraz inną pomoc publiczną (dopuszczalną w ramach przepisów unijnych).
 • jest pomocą de minimis - gdy ulga nie stanowi pomocy publicznej ponieważ jej wysokość mieści się w limicie, który wynosi 300 000 w ciągu 3 lat - dla jednego przedsiębiorcy.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku złóż przed upływem tego terminu. Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to powstanie zaległość podatkowa. W takim przypadku – oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki za zwłokę.

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz wniosek o odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek złóż jak najszybciej po stwierdzeniu faktu, że nie możesz uregulować zobowiązania podatkowego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby wniosek złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek

Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które uzasadniają twoją prośbę - wykaż ważny interes swój lub interes publiczny. Może to być: 

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej
 • informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat)
 • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.

Jeżeli nie dołączysz dokumentów potwierdzających okoliczności, które wskazujesz w uzasadnieniu, organ podatkowy rozpatrzy sprawę na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie. 

Pamiętaj, że organ podatkowy jest związany treścią twojego wniosku. Oznacza to, że organ nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą prosisz we wniosku. Jeśli więc prosisz o odroczenie terminu płatności, organ podatkowy nie może zastosować innej ulgi (rozłożenie należności podatkowej na raty, umorzenie zaległości podatkowej).

 • Twój wniosek powinien być podpisany.
 • Jeśli składasz wniosek elektronicznie:
  • podpisz go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym
  • podaj w nim swój adres elektroniczny - jeśli tego nie zrobisz, urząd będzie kontaktował się z tobą elektronicznie na adres, z którego wysłałeś wniosek
  • urząd wyśle poświadczenie jego odbioru na wskazany przez ciebie adres skrzynki ePUAP
 • Możesz zażądać potwierdzenia, jeżeli złożyłeś wniosek w formie tradycyjnej (osobiście lub listownie).
 • Jeśli złożysz wniosek do niewłaściwego urzędu, to urząd przekaże go w odpowiednie miejsce. Dostaniesz informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

Jeśli działasz przez pełnomocnika, dołącz do wniosku pełnomocnictwo. Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Przeczytaj praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.


Ile zapłacisz

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Dodatkowe koszty możesz ponieść, jeśli korzystasz z pełnomocnika:

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ważne! Nie zapłacisz opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,  jeśli twój pełnomocnik działa na podstawie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1.

Dokumenty

We wniosku:

 • podaj swój numer NIP
 • zaznacz, o co wnioskujesz (rodzaj odroczenia)
 • jeśli masz spółkę osobową podaj pełną nazwę firmy i REGON
 • jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG podaj imię i nazwisko oraz PESEL)
 • podaj adres siedziby firmy albo adres zamieszkania - jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna
 • określ zakres żądania – jakie należności (z terminem zapłaty), w jakiej wysokości i za jaki okres chcesz odroczyć. Podaj kwotę spłaty oraz numer i datę decyzji, jeśli płacisz zaległość na podstawie decyzji. Zaproponuj też termin, do którego chcesz odroczyć spłatę
 • opisz swoją sytuację oraz podać ważne przyczyny, które uzasadniają twoją prośbę o odroczenie
 • wskaż, o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, pomoc de minimis, czy ulgę, która nie jest pomocą publiczną

Jeśli wnioskujesz o pomoc de minimis, dołącz:

 • zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymałeś w roku, w którym ubiegasz się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
 • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 • oświadczenie o nienaruszeniu przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Termin

Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku złóż przed upływem tego terminu. Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to powstanie zaległość podatkowa. W takim przypadku – oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki za zwłokę.

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz wniosek o odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek złóż jak najszybciej po stwierdzeniu faktu, że nie możesz uregulować zobowiązania podatkowego.

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne, urząd wezwie ciebie do uzupełnienia informacji. Masz na to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy - otrzymasz postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia twojego wniosku. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia jego otrzymania.

Pamiętaj, że urząd nie rozpatrzy twojej sprawy, jeśli nie podasz we wniosku adresu. W tym przypadku nie dostaniesz wezwania do uzupełnienia informacji, a urząd nie wydaje postanowienia. Z kolei tobie nie przysługuje zażalenie.

 1. Dostaniesz decyzję o odroczeniu spłaty

Jeśli twój wniosek spełnia wymogi, urząd może uznać twoją prośbę o odroczenie terminu zapłaty zobowiązań podatkowych. To oznacza, że zapłata należnych zobowiązań będzie odroczona.

Jeśli jednak nie zapłacisz należności w nowym terminie, to decyzja o odroczeniu spłaty wygasa z mocy prawa i musisz natychmiast wpłacić odroczoną kwotę podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki są naliczone od dnia, w którym upłynął termin płatności tego podatku.

Urząd może też odmówić ci odroczenia terminu płatności. Pamiętaj, że rozstrzygnięcia w sprawach związanych z ulgami w spłacie należności podatkowych są uznaniowe. To oznacza, że nawet, jeśli są powody przemawiające za przyznaniem ci ulgi, urząd nie musi jej udzielić.

Po otrzymaniu decyzji odmownej możesz ponownie złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności, wskazując na nowe okoliczności, które uzasadniają twoją prośbę. W takiej sytuacji, organ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie w tym zakresie. Nie ma podstaw do odmowy wszczęcia postępowania z tego powodu, że sprawa została poprzednio zakończona decyzją odmowną. 

Urząd może też wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy na przykład:

 • złożysz wniosek, choć nie masz do tego uprawnień (nie jesteś stroną sprawy)
 • twój wniosek dotyczy spraw, których urząd nie może rozpatrzyć (brak podstawy prawnej).

Urząd może wydać decyzję o umorzeniu postępowania, gdy na przykład: 

 • nie ma jeszcze albo już nie ma zobowiązania podatkowego określonego w twoim wniosku
 • zobowiązanie podatkowe się przedawniło.

Ile zapłacisz

Zapłać w terminie opłatę prolongacyjną związaną z przyznaniem ci przez urząd ulgą polegająca na odroczeniu terminu płatności. Jeśli tego nie zrobisz, decyzja o przyznaniu ulgi staje się nieważna (w części lub w całości). Wysokość opłaty ustalana jest od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Opłata naliczana jest w przypadku wydania decyzji o odroczeniu terminu zapłaty:

 • podatku – od następnego dnia po terminie płatności podatku do dnia, do którego odroczono termin płatności tego podatku
 • zaległości podatkowej – od następnego dnia od daty złożonego wniosku w sprawie odroczenia spłaty do dnia odroczenia tego podatku.

Skorzystaj z kalkulatora od zaległości podatkowych udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Kalkulator pomaga ustalić wysokość odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Opłaty nie płacisz, jeśli przyczyną wniosku o odroczenie płatności była klęska żywiołowa lub wypadek losowy.


Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- podstawę prawną,

- termin spłaty należności,

- pouczenie, że w przypadku braku spłaty w terminie, decyzja przestaje obowiązywać,

- pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Urząd załatwi twoją sprawę w ciągu miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy. Ponadto na czas trwania postępowania wpływają okresy zawieszenia postępowania lub opóźnienia (z twojej przyczyny lub niezależne od urzędu).

Jak możesz się odwołać

Złóż odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję.

Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?