Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych

Organizujesz przyjęcia lub inne imprezy zamknięte, na których chcesz podawać napoje alkoholowe? Musisz mieć specjalne zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dowiedz się, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online.  Potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie warunki musisz spełnić, aby sprzedawać alkohol na zamkniętych imprezach

Żeby ubiegać się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas przyjęć twoja działalność musi polegać na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte. Imprezy zamknięte to takie, które organizowane są w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta na podstawie zawartej z nim umowy.

Na każdy rodzaj alkoholu musisz mieć oddzielne zezwolenie, czyli tak jak przy detalicznej sprzedaży alkoholu.

trzy rodzaje zezwoleń – w zależności od mocy alkoholu:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Pamiętaj! Jeśli chcesz mieć w ofercie wszystkie rodzaje alkoholi, musisz złożyć wniosek o trzy zezwolenia.

Kiedy trzeba informować o sprzedanym alkoholu

Co roku, do 31 stycznia, musisz złożyć oświadczenie o ilości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia obliczasz i wpłacasz co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Przeczytaj, jak złożyć oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla stałego miejsca wykonywania działalności.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację punktu sprzedaży.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podczas przyjęć

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo przez interent. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Zaznacz we wniosku, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać. 

W jednym wniosku możesz wystąpić o wszystkie trzy zezwolenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia;

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) przedmiot działalności gospodarczej;

5) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 1. Urząd miasta lub gminy sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, twój wniosek nie zostanie rozpoznany.

 1. Zapłać za zezwolenie

Jeśli nie opłacisz zezwolenia, mimo otrzymania wezwania do zapłaty, urząd wyda postanowienie o zwrocie wniosku.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Dostaniesz zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jeżeli twój wniosek jest poprawny i należycie opłacony, otrzymasz zezwolenie.

Zezwolenie jest ważne maksymalnie 2 lata.

Jeśli nie spełniasz wymagań ustawowych do otrzymania zezwolenia, urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Jaka jest wysokość opłaty za zezwolenie

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu zależy od tego czy dopiero rozpoczynasz sprzedaż, czy już ją prowadzisz.

Sprawdź, jaka jest wysokość opłaty.

Jak wyliczyć opłatę za zezwolenie w trakcie roku

Jeśli starasz się o zezwolenie w trakcie roku, to opłatę za zezwolenie oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób:

 • 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego

Tak samo wylicz opłatę, gdy kończy się ważność twojego zezwolenia w trakcie roku.

Kiedy zapłacić

Jeśli dopiero rozpoczynasz sprzedaż napojów alkoholowych, to opłatę za udzielenie zezwolenia wpłać do urzędu przed udzieleniem zezwolenia.

Jeśli już sprzedawałeś napoje alkoholowe i chcesz dostać nowe zezwolenie na kolejne lata, to wartość sprzedaży za ubiegły rok oblicz w kwotach brutto (czyli z podatkiem VAT i akcyzą), oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu. Wyliczoną opłatę wpłać na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Uwaga! Możesz płacić w ratach tylko w przypadku gdy zezwolenie nie zaczyna się lub nie kończy w bieżącym roku. Jeśli zezwolenie traci ważność w danym roku kalendarzowym, to opłatę za korzystanie z zezwolenia zapłać w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia do 31 stycznia.

Jaka jest opłata od pełnomocnictwa

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Kiedy urząd cofnie zezwolenie

Organ zezwalający ma obowiązek cofnąć ci zezwolenie, jeśli:

 • będziesz sprzedawać alkohol osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
 • będziesz sprzedawać alkohol pochodzący z nielegalnych źródeł
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu)
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
 • zostanie wobec ciebie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Jeśli cofnięto ci zezwolenie, możesz złożyć wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Kiedy zezwolenie wygasa

Twoje zezwolenie wygaśnie w przypadku:

 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

Ważne! Jeżeli twoje zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłaceniem w terminie opłaty, możesz wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane – grozi za to grzywna.

Czy ta strona była przydatna?