Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wywóz odpadów za granicę z terytorium Polski

Każde przemieszczanie odpadów trzeba zgłosić do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Poniżej dowiesz się w jaki sposób to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest przemieszczanie odpadów

Przemieszczanie odpadów oznacza:

 • przywóz odpadów na teren kraju
 • wywóz odpadów poza teren kraju
 • tranzyt odpadów przez teren kraju.

Kto zgłasza przemieszczanie odpadów

W przypadku przemieszczania odpadów pochodzących z państw UE zgłaszającym jest (w kolejności od najważniejszego):

 • wytwórca pierwotny
 • posiadający zezwolenie nowy wytwórca, który wykonuje działania poprzedzające przemieszczanie
 • posiadający zezwolenie podmiot zbierający, który w wyniku połączenia niewielkich ilości jednego rodzaju odpadów zebranych z różnych źródeł utworzył wysyłkę, która ma się rozpocząć z jednego miejsca wskazanego w zgłoszeniu
 • zarejestrowany sprzedawca, który został upoważniony na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub posiadający zezwolenie podmiot zbierający, określonych w pkt 1, 2 oraz 3, do działania w ich imieniu w charakterze zgłaszającego
 • zarejestrowany pośrednik, który został upoważniony na piśmie przez wytwórcę pierwotnego, nowego wytwórcę lub posiadający zezwolenie podmiot zbierający do działania w ich imieniu w charakterze zgłaszającego
 • posiadacz, jeżeli wszystkie osoby wymienione wyżej są nieznane lub niewypłacalne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż dokument zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów

W zgłoszeniu wypełnij pola od 1 do 18.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Rozporządzenie WE/1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów zawiera w załączniku IA wzór wniosku – „Dokumentu zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów”.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinnej mocy przerobowej;
 • dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 •  informacje dodatkowe, w przypadku instalacji lub urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych:
  • danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;
  • dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;
  • wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;
  • wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia;
 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • informacje wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.
Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dokumenty w innym języku

Jeśli składasz dokumenty w języku innym niż polski, to musisz załączyć ich uwierzytelnione tłumaczenia na język polski. 

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 1. Urząd sprawdzi dokument zgłoszenia

Urząd sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

Jeśli do wniosku nie załączysz dowodu zapłaty opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

 1. Decyzja w sprawie zezwolenia na wywóz odpadów

Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony i zawiera niezbędne dane, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenie.

Zgłaszający otrzymuje:

 • decyzję o wydaniu zezwolenia
 • „Dokument zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów”.

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia, może zawierać także szczegółowe warunki dotyczące przewozu odpadów albo powody odmowy wydania zezwolenia.

Kopie zezwoleń (na wywóz, przywóz, tranzyt odpadów), Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje:

 • Ministrowi Finansów
 • Komendantowi Głównemu Straży Granicznej
 • Komendantowi Głównemu Policji

oraz odpowiednio

 • Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego
 • Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego
 • właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu odpadów.

Kopie zezwolenia na wywóz odpadów za granicę z terenu kraju, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje także:

 • marszałkowi województwa
 • wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz
 • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta

- właściwym ze względu na miejsce wytworzenia odpadów, albo właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach:

1) zgłaszającego;

2) odbiorcę lub odbiorców odpadów;

3) przewoźnika lub przewoźników odpadów;

4) rodzaj oraz ilość odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego przemieszczania odpadów;

5) okres ważności, na jaki zezwolenie jest udzielone;

6) rodzaj transportu i trasę przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) miejsce prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa wynosi odpowiednio:

 • 14 000 zł - za wydanie zezwolenia na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne i wielokrotne przemieszczanie odpadów
 • 7 000 zł - za zmianę decyzji (50% stawki określonej od zezwolenia)
 • 2 000 zł - za wydanie zezwolenia wstępnego.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek Urzędu m.st. Warszawy.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jeśli zmienił się przewoźnik odpadów, złóż wniosek o zmianę zezwolenia. Jeśli zmieniły się inne elementy zezwolenia, musisz dokonać nowego zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemieszczania odpadów.

Zobacz rejestr wydanych zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska może:

 • cofnąć zezwolenie na przemieszczanie odpadów
 • wnieść sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W przypadku wątpliwości na stronie internetowej Głównego Inspktoratu Ochrony Srodowiska można zapoznać się z dokumentem przygotowanym przez Komisję Europejską, w którym zawarte zostały najczęściej zadawane pytania dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Czy ta strona była przydatna?