Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor rolnictwa ekologicznego – wpis do rejestru

Uzyskanie uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego w danej specjalizacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego może być wpisana osoba:

 • zdała egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu produkcji ekologicznej, w tym znajomość przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego, przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora
 • wobec której decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna

Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego można uzyskać w zakresie następujących specjalizacji:

 • nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin
 • zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego
 • algi i nieprzetworzone produkty akwakultury
 • przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
 • pasza
 • wino
 • inne produkty wyszczególnione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia lub nieobjęte poprzednimi kategoriami

Nie ma przepisów narzucających kandydatom na inspektorów rolnictwa ekologicznego określony poziom i rodzaj wykształcenia. Każdy może przystąpić do egzaminu i zostać wpisanym do rejestru, bez względu na wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Uwaga! Inspektorzy rolnictwa ekologicznego, którzy uzyskałi wpis do rejestru na podstawie dotychczasowych przepisów w zkresie specjalizacji:

 • zbiór ze stanu naturalnego
 • pszczelarstwo
 • wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich

mogą przeprowadzać kontrolę w ramach posiadanych uprawnień do 6 lipca 2024 r. Po tym czasie będą musieli uzyskać wpis do rejestru na nowych zasadach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego

Kandydat na inspektora zgłasza pisemnie chęć przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego do Głównego Inspektora JHARS co najmniej na 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz zgłoszenia zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) adres korespondencyjny wnioskodawcy;

4) rodzaje specjalizacji, w zakresie których wnioskodawca zamierza przystąpić do egzaminu.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Termin

Co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

 1. Przeprowadzenie egzaminu

Egzamin w zakresie każdego rodzaju specjalizacji jest przeprowadzany co najmniej raz w roku.

Osoby dopuszczone do egzaminu w danym terminie, przed przystąpieniem do egzaminu legitymują się dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% liczby możliwych do uzyskania punktów.

O wynikach egzaminu, Główny Inspektor informuje na piśmie osoby przystępujące do egzaminu, podając liczbę punktów, jaką te osoby uzyskały z pisemnego testu. Imiona i nazwiska osób, które zdały egzamin podawane są także na stronie internetowej IJHARS.

Termin

Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podaje na swojej stronie internetowej informacje o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

 1. Wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu, Główny Inspektor JHARS dokonuje wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego.

Termin

Główny Inspektor JHARS niezwłocznie dokonuje wpisu do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego. Przepisy nie określają dokładnego terminu.

Ile zapłacisz

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 225,00 zł za przystąpienie do egzaminu w zakresie pierwszej specjalizacji oraz po 75,00 zł za przystąpienie w zakresie kolejnych specjalizacji w ramach jednego egzaminu.

Opłatę należy uiścić na konto Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przed przystąpieniem do egzaminu.

Ile będziesz czekać

Nie ma ustawowo określonego czasu przeznaczonego na wpis inspektora do rejestru po zdaniu przez niego egzaminu.

Jak możesz się odwołać

Od wyniku egzaminu nie przewidziano wniesienia odwołania. Możliwy jest natomiast wgląd do pracy egzaminacyjnej.

Warto wiedzieć

Inspektor rolnictwa ekologicznego zobowiązany jest do systemtycznego podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu produkcji ekologicznej przez:

 • udział w szkoleniach organizowanych przez jednostkę certyfikującą, z częstotliwością co najmniej raz na 16 miesięcy
 • przeprowadzenie minimum 10 kontroli w okresie 36 miesięcy

Wykreślenie z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego następuje:

 • z mocy prawa, bez wydawania decyzji w przypadkach: śmierci lub rezygnacji w zakresie tych rodzajów specjalizacji, złożonej przez inspektora rolnictwa ekologicznego.
 • w przypadku wykazania, w ramach sprawowanego nadzoru, oczywistej nieudolności lub niedbałości inspektora rolnictwa ekologicznego przy prowadzeniu kontroli, w zakresie rodzajów specjalizacji, a także nierzetelnego lub stronniczego prowadzenia kontroli, skreślenie inspektora z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego w zakresie tych rodzajów specjalizacji, dokonywane jest na podstawie decyzji wydanej przez Głównego Inspektora JHARS

Inspektor rolnictwa ekologicznego zobowiązany jest aktualizawać dane w rejestrze w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian. W przypadku niedokonania aktualizacji danych, na inspektora rolnictwa ekologicznego może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary.

Czy ta strona była przydatna?