Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie rolnika (domownika) o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej

Jesteś przedsiębiorcą – rolnikiem albo domownikiem rolnika? Podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników i prowadzisz działalność gospodarczą? W takim razie musisz złożyć oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz elektronicznie zmieniając dane we wpisie do CEIDG-1.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rolnik lub domownik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzi działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu oraz chce nadal podlegać temu ubezpieczeniu, musi do 31 maja każdego roku składać w KRUS oświadczenie albo zaświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Takiego oświadczenia albo zaświadczenia nie składa osoba, która w poprzednim roku kalendarzowym nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej (np. zawiesiła ją) oraz nie współpracowała przy jej prowadzeniu.

Kwota graniczna co roku się zmienia. Aktualną wysokość znajdziesz w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub na stronie KRUS.

Ważne! Jeśli rolnik lub domownik spóźni się ze złożeniem oświadczenia lub przekroczy kwotę graniczną i nadal będzie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą (lub współpracować przy prowadzeniu takiej działalności), to zostanie wyłączony z ubezpieczenia w KRUS i z tego tytułu będzie dla niego obowiązkowe ubezpieczenie w ZUS.

Kto może być ubezpieczony w KRUS i prowadzić działalność gospodarczą

Możliwość ubezpieczenia w KRUS obejmuje rolników-przedsiębiorców, którzy:

 • podlegali obowiązkowo temu ubezpieczeniu nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzą działalność rolniczą lub stale pracują w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha lub dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • nie są pracownikami i nie pozostają w stosunku służbowym
 • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Co to jest pozarolnicza działalność gospodarcza

Jest to działalność prowadzona na terytorium Polski przez osoby fizyczne z wyłączeniem:

 • wspólników spółek prawa handlowego
 • osób wykonujących wolny zawód.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż:

 • do 31 maja (w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności);
 • w ciągu 14 dni od dnia:
  • rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli w minionym roku prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą i/lub współpracowałeś przy prowadzeniu takiej działalności
  • wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie zawiesiłeś na jakiś czas, jeżeli w minionym roku prowadziłeś taką działalność i/lub współpracowałeś przy prowadzeniu takiej działalności
  • dokonania zmiany rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jeżeli w minionym roku prowadziłeś taką działalność i/lub współpracowałeś przy prowadzeniu takiej działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Sprawę załatwisz w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS, właściwej ze względu na miejsce prowadzenia twojej działalności rolniczej.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej

Złożenie oświadczenia zamyka sprawę. KRUS nie wydaje żadnego potwierdzenia.

Dokumenty

Termin

Oświadczenie złóż:

 • do 31 maja (w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu takiej działalności);
 • w ciągu 14 dni od dnia:
  • rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli w minionym roku prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą i/lub współpracowałeś przy prowadzeniu takiej działalności
  • wznowienia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, której prowadzenie zawiesiłeś na jakiś czas, jeżeli w minionym roku prowadziłeś taką działalność i/lub współpracowałeś przy prowadzeniu takiej działalności
  • dokonania zmiany rodzaju lub przedmiotu wykonywanej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jeżeli w minionym roku prowadziłeś taką działalność i/lub współpracowałeś przy prowadzeniu takiej działalności.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz od razu.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli urząd wyda ci decyzję o ustaniu ubezpieczenia, możesz odwołać się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania, za pośrednictwem jednostki KRUS, która wydała decyzję. Na odwołanie masz miesiąc od dnia doręczenia ci decyzji o ustaniu ubezpieczenia.

Warto wiedzieć

Informuj KRUS

Jako rolnik masz 14 dni, by zgłosić w KRUS wszystkie okoliczności mające wpływ na podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników i zmianę tych okoliczności. Masz również 14 dni na to, by zgłosić do ubezpieczenia pracujących w twoim gospodarstwie domowników.

Spóźniłeś się z oświadczeniem? Złóż wniosek o przywrócenie terminu

Jeśli spóźnisz się ze złożeniem do KRUS oświadczenia o wysokości podatku, nie musi to oznaczać wyłączenia z ubezpieczenia w KRUS. Możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu – musisz jednak udowodnić, że twoje opóźnienie nastąpiło z przyczyn losowych.

Czy ta strona była przydatna?