Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz się zajmować odbiorem odpadów komunalnych? Najpierw musisz uzyskać wpis do rejestru w gminie na terenie której zamierzasz odbierać odpady. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną. To oznacza, że aby ją prowadzić, musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru w gminie, na terenie której będziesz odbierać odpady.

Uwaga! Każda gmina prowadzi własny rejestr. Jeżeli zamierzasz odbierać odpady na terenie dwóch lub więcej gmin, musisz uzyskać wpis do rejestru w każdej z nich. 

Odpady komunalne to różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz w innych miejscach, jeśli są podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych i nie zawierają odpadów niebezpiecznych.

Zanim złożysz wniosek o wpis upewnij się, że:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem odbierania odpadów od mieszkańców.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy albo dzielnicy miasta Warszawy, na terenie której planujesz odbierać odpady od mieszkańców.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce powstawania odpadów komunalnych.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu miasta lub gminy. Wniosek i dokumenty składane przez internet muszą być podpisane elektronicznie.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę wraz z oznaczeniem  siedziby i adres albo
 • imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem odbierania odpadów od mieszkańców.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Urząd odmówi ci wpisu do rejestru jeśli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące ci wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • twoja firma została wykreślona z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez nią działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie
  • stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.

Urząd wyda decyzję o odmowie wpisu także, jeśli twoja firma nie spełnia warunków niezbędnych do jego uzyskania.

Pamiętaj! Za złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym albo złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia dołączanego do wniosku, grozi ci kara w wysokości 10 000 zł.

 1. Urząd wpisze twoją firmę do rejestru przedsiębiorców odbierających śmieci od mieszkańców i wyda zaświadczenie o wpisie

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wójt, burmistrz albo prezydent miasta wpisze twoją firmę do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Urząd nada twojej firmie numer rejestrowy oraz wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru. 

Wpis wydawany jest bezterminowo. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśli twoją firmę z rejestru na twój wniosek, a także po uzyskaniu informacji z CEIDG albo KRS o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców.  

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, urząd przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr zawiera:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
 • numer rejestrowy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • ​​​​​​50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową zapłać na konto urzędu miasta lub gminy, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Urząd ma 7 dni na wpis. Termin liczy się od dnia wpływu kompletnego wniosku.

Uwaga! Jeżeli urząd nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, możesz rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał cię do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji 7-dniowy termin na dokonanie wpisu biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, możesz się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Złóż odwołanie za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jakie są zasady odbioru odpadów komunalnych

Zasady odbioru odpadów komunalnych ustala rada gminy. Dotyczy to ilości, sposobu i terminów odbioru odpadów. Zanim złożysz wniosek, zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w twojej gminie.

Jakie masz obowiązki w przypadku zmiany danych

Jeśli twoje dane lub dane twojej firmy zmienią się, masz 14 dni, by powiadomić o tym urząd. W takim przypadku złóż wniosek o zmianę danych w rejestrze.

Uwaga! Jeśli zmiana polega na rozszerzeniu zakresu działalności, czyli dodajesz kody odpadów, musisz zapłacić opłatę skarbową od wniosku, w wysokości 25 zł.

Czy ta strona była przydatna?