Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Działalność jednoosobowa i spółka cywilna – kogo przedsiębiorca musi informować o zmianie danych

Jeśli zmienisz dane swojej firmy, na przykład nazwę, swoje nazwisko, adres lub numer konta, to musisz te zmiany wprowadzić we wpisie działalności gospodarczej w CEIDG oraz w innych rejestrach, do których twoja firma jest wpisana.

Które zmiany trzeba zgłosić do publicznych rejestrów

Jeśli zmieniasz dane firmowe, pamiętaj o powiadomieniu odpowiednich publicznych rejestrów.

Przede wszystkim zmianę danych firmy musisz zgłosić do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej – chodzi o te dane, które są podane w twoim wpisie w CEIDG.

Przeczytaj, które zmiany trzeba zgłosić w CEIDG.

Jeśli prowadzisz działalność regulowaną, wpisaną de rejestru działalności regulowanych albo prowadzoną na podstawie koncesji czy zezwolenia, musisz poinformować o zmianie danych firmy urząd, który wydał ci pozwolenie. Dane firmy, o których zmianie musisz poinformować, zależą od tego, jakie dane są wpisane do rejestru.

Ważne! Zawsze musisz poinformować właściwy urząd o zmianie miejsca prowadzenia regulowanej działalności gospodarczej.

Na przekazanie informacji o zmianie danych firmy do rejestru działalności regulowanej masz 14 dni od zdarzenia powodującego zmianę tych danych. Twój wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym. Po wpisaniu zmiany otrzymasz zaświadczenie o dokonaniu wpisu.

Przeczytaj więcej o działalności regulowanej.

Jeśli jesteś płatnikiem VAT, w niektórych sytuacjach musisz również dokonać zgłoszenia zmian do urzędu skarbowego na formularzu VAT-R, w szczególności jeżeli w wyniku zmiany adresu firmy zmienia się także właściwość urzędu skarbowego.

Aktualizuj swoje dane w wymaganych terminach i wtedy, kiedy zmiany mają miejsce. To ważne z kilku powodów.

Po pierwsze, dane z CEIDG są przekazywane do ZUS i do organów skarbowych. Brak aktualizacji danych związanych ze sprawami podatkowymi może cię narazić na karę grzywny.

Po drugie, jeśli nie podasz na przykład nowego adresu do doręczeń, korespondencja będzie wędrowała na stary adres. Taka korespondencja, choć do ciebie nie dotrze, będzie miała moc prawną doręczenia.

Po trzecie, jeśli zaniedbasz aktualizację danych, możesz zostać wezwany do ich uzupełnienia. W najgorszym przypadku firma, która nie dokona aktualizacji, może zostać wykreślona z rejestru przedsiębiorstw. Może tak się stać, jeśli organ stwierdzi, że:

 • przedsiębiorca trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej
 • przedsiębiorca utracił uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej
 • przedsiębiorca nie złożył wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Które zmiany trzeba zgłosić w CEIDG

Rejestrując jednoosobową działalność gospodarczą, podajesz we wniosku szereg danych. Jeśli te dane się zmienią, musisz zaktualizować swój wpis w CEIDG.

Dane wpisane do CEIDG to dane ewidencyjne i dane informacyjne.

Dane ewidencyjne obejmują między innymi: imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, kod PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile przedsiębiorca je posiada), dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu (o ile zgłosiłeś je w CEIDG).

Masz 7 dni na złożenie wniosku o zmianę danych ewidencyjnych w CEIDG od dnia dokonania zmian. Dotyczy to zmian:

 • imienia i nazwiska
 • dodatkowego określenia firmy
 • adresu do doręczeń albo adresu stałego wykonywania działalności
 • adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej, numeru telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku o wpis do CEIDG
 • kodu PKD.

Dane informacyjne możesz zmienić w każdym czasie. Są to dane, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego. Są to między innymi informacje o ustanowieniu pełnomocnika lub dane o zawieszeniu, wznowieniu czy zakończeniu działalności. Czyli jeśli na przykład zawiesiłeś lub zawiesiłaś firmę, możesz zgłosić te zawieszenie w CEIDG z datą wsteczną.

Najważniejsze dane firmy, które wymagają aktualizacji w CEIDG, to między innymi:

 • siedziba firmy i adres wykonywania działalności, adres do doręczeń
 • nazwa firmy (nazwisko)
 • przedmiot działalności (kody PKD)
 • okresy rozliczeniowe podatku (miesięczne, kwartalne)
 • forma opodatkowania
 • miejsce przechowywania dokumentów księgowych
 • zmiana formy prowadzenia dokumentacji (na przykład przejście na księgi rachunkowe)
 • rachunek bankowy.

Pamiętaj! W CEIDG zgłaszasz i aktualizujesz także dane, które są istotne z punktu widzenia rozliczeń z urzędem skarbowym, takie jak forma opodatkowania, sposób płacenia zaliczek, rodzaj księgowości.

Przeczytaj więcej o zmianie formy opodatkowania, sposobu płacenia zaliczek i rodzaju księgowości.

Informacje o zmianach, które zgłaszasz w CEIDG, automatycznie trafią do ZUS i urzędu skarbowego. Nie musisz dodatkowo zgłaszać zmian do tych urzędów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na przykład zmiana adresu powoduje zmianę właściwości urzędu skarbowego lub gdy następuje korekta rodzajów ubezpieczenia lub daty początku objęcia ubezpieczeniami.

Jak złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG

Wniosek o zmianę danych we wpisie w CEIDG możesz:

 • złożyć online, na portalu Biznes.gov.pl – w tym wypadku będziesz potrzebować Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego
 • złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub miasta
 • wysłać pocztą – w tym wypadku musisz go własnoręcznie podpisać, a podpis musi zostać poświadczony przez notariusza.

Zmiana danych w CEIDG nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Ważne! W jednym wniosku możesz zgłosić kilka zmian, jeśli zaszły tego samego dnia. Zmiany wprowadzone we wpisie w CEIDG są widoczne od razu po podpisaniu wniosku o zmianę danych.

Zmiany w CEIDG może zgłosić także twój pełnomocnik.

Przeczytaj:

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej i twoje dane się zmieniły, również musisz zaktualizować swój wpis w CEIDG. Dodatkowo, w przypadku zmiany danych spółki, na przykład zmiany kodów PKD , trzeba to zgłosić do Głównego Urzędu Statystycznego – do rejestru REGON i do urzędu skarbowego.

Przeczytaj, jak:

Zgłoś zmiany we wpisie w CEIDG na Biznes.gov.pl.

Kiedy trzeba zmienić kod PKD

Jeżeli zmieniasz rodzaj prowadzonej działalności, musisz też zmienić kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zgłoszone w CEIDG.

Zmiana PKD może wynikać:

 • ze zmiany profilu działalności – wtedy musisz zmienić kod PKD przeważającego rodzaju działalności, czyli główny kod PKD
 • z rozszerzenia zakresu działalności – wtedy musisz dodać kody PKD dla działalności dodatkowych
 • zawężenia zakresu działalności – wtedy musisz wykreślić nieaktualne kody PKD.

Pamiętaj! Jeśli twoja firma jest zarejestrowana w CEIDG, kody PKD zmieniasz w swoim wpisie w rejestrze. Zmianę kodu PKD trzeba zgłosić w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych.

Zgłoś zmiany we wpisie w CEIDG na Biznes.gov.pl.

Zmianę kodów PKD spółki cywilnej muszą zgłosić wspólnicy spółki w swoich wpisach w CEIDG, w ciągu 7 dni od zmiany PKD. Zmianę kodów PKD spółki cywilnej trzeba zgłosić do rejestru REGON. Nie trzeba zmieniać umowy spółki w tym zakresie.

Jeśli prowadzisz działalność regulowaną, wpisaną do rejestru działalności regulowanych albo prowadzoną na podstawie koncesji czy zezwolenia, poinformuj urząd, który wydał ci pozwolenie, o każdej zmianie kodu PKD.

Przeczytaj:

Kiedy trzeba zgłosić zmianę adresu

W przypadku przedsiębiorców, których działalność jest zarejestrowana w CEIDG, każda zmiana:

 • miejsca prowadzenia działalności
 • adresu do doręczeń
 • miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • miejsca prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej

wymaga zmiany wpisu przedsiębiorcy w CEIDG. Tę zmianę trzeba zrobić w ciągu 7 dni od zmiany adresu.

Zgłoś zmiany we wpisie w CEIDG na Biznes.gov.pl.

Zmiany adresu spółki cywilnej może dokonać każdy ze wspólników na formularzu NIP-2. W ten sam sposób wspólnik spółki cywilnej zgłasza:

 • zmianę adresu do doręczeń
 • zmianę lub dodanie dodatkowych miejsc wykonywania działalności
 • zmianę miejsca prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

Zmiany adresów spółki powodują również konieczność zmiany umowy spółki. Z kolei zmiana umowy spółki oznacza konieczność aktualizacji danych spółki w rejestrze REGON.

Ważne! W przypadku aktualizacji miejsca prowadzenia działalności przez spółkę cywilną każdy ze wspólników spółki musi złożyć wniosek o zmianę własnego wpisu do CEIDG.

Przeczytaj, jak:

Informacje o zmianie z CEIDG trafiają do ZUS i urzędu skarbowego automatycznie. Pamiętaj jednak o dokonaniu aktualizacji formularza VAT-R, jeśli po zmianie adresu firmy zmieniła się właściwość urzędu skarbowego.

Ważne! Jeśli zmienisz adres siedziby firmy, pamiętaj o aktualizacji danych w każdym rejestrze, w którym twoja firma jest zarejestrowana, na przykład w związku z otrzymanymi pozwoleniami czy koncesjami.

Przeczytaj więcej o adresach prowadzenia działalności zgłaszanych do CEIDG .

Jak zgłosić zmianę nazwiska przedsiębiorcy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą jednoosobowym wpisanym do CEIDG lub prowadzisz spółkę cywilną, to po zmianie nazwiska i zmianie dokumentów tożsamości musisz zmienić te dane w rejestrach publicznych związanych z działalnością.

Zmianę nazwiska musisz zgłosić do CEIDG w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, to zmianę nazwiska zgłaszasz do REGON (formularz RG-SC) i w urzędzie skarbowym (formularz NIP-2).

Przeczytaj, jak:

Jak zmienić dane konta firmowego

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, masz obowiązek aktualizacji numeru twojego rachunku lub rachunków bankowych.

Pamiętaj, że o zmianie rachunku bankowego nie musisz dodatkowo informować ZUS i urzędu skarbowego. Zaktualizowany numer zostanie przekazany do ZUS i urzędu skarbowego automatycznie przez CEIDG.

Jeśli zmiana rachunku bankowego dotyczy spółki cywilnej, masz obowiązek zgłosić taką zmianę w ciągu 7 dni do urzędu skarbowego na formularzu NIP-2.

Przeczytaj:

Zgłoś zmiany we wpisie w CEIDG na Biznes.gov.pl.

Jakie zmiany podatkowe trzeba zgłosić do CEIDG

Nie masz obowiązku opodatkowywać swojej działalności przez cały czas w ten sam sposób. Możesz wybrać inną formę opodatkowania pod warunkiem, że zrobisz to we właściwym terminie.

Ważne! Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania lub wybierzesz inną formę, ale zgłosisz się do naczelnika urzędu skarbowego po terminie, w którym możesz dokonać takiego wyboru.

Zmianę formy opodatkowania, w tym oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, wniosek o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej, oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem, oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania według stawki liniowej, oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem, oświadczenie o rezygnacji z karty podatkowej, możesz zgłosić:

Przeczytaj, jak zmienić formę opodatkowania.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.