Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatkowe wsparcie ekspansji i rozwoju firm

Przedsiębiorcy, którzy planują rozwój lub ekspansję, mogą skorzystać z atrakcyjnych rozwiązań podatkowych. To oferta dla firm, które - między innymi - przeznaczą zyski na inwestycje, planują zakup udziałów w spółkach, poszukują nowych rynków zbytu. Przeczytaj, jakie są ulgi prorozwojowe.

Estoński CIT

Od 2021 roku w Polsce obowiązują regulacje w zakresie estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych.

To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. Jest dedykowany podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych.

Estoński CIT to narzędzie, które pozwala na przeniesienie momentu zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku. Przedsiębiorca nie musi płacić podatku, dopóki nie zdecyduje się na wypłatę zysku ze spółki. W momencie, gdy taką decyzję podejmie, zapłaci podatek na maksymalnie uproszczonych zasadach. Przede wszystkim jednak podatek będzie uzależniony nie od dochodów, a od wysokości wypłaty.

W przypadku estońskiego CIT o terminie zapłaty podatku decyduje sam przedsiębiorca, nie urząd podatkowy.

W ramach programu gospodarczego Polski Ład złagodzono warunki wejścia i stosowania tych zasad. Między innymi:

 • zniesiono obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych
 • zniesiono limit przychodów uprawniających do stosowania tej formy opodatkowania
 • do stosowania estońskiego CIT uprawniono spółki komandytowe, spółki komandytowo‑akcyjne i proste spółki akcyjne.

Estoński CIT jest zatem dostępny dla:

 • spółek kapitałowych:
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółek akcyjnych
 • podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne:
  • prostych spółek akcyjnych
  • spółek komandytowych
  • spółek komandytowo-akcyjnych.

Przeczytaj więcej o zasadach obowiązujących w estońskim CIT od 1 stycznia 2022 roku.

Ulga na pierwszą ofertę publiczną – IPO

Przedsiębiorcy, którzy szukają dodatkowego finansowania poprzez emisję akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, będą mogli skorzystać z ulgi na IPO, czyli ulgi na pierwszą ofertę publiczną.

Emitenci akcji – polscy rezydenci podatkowi – dotąd nienotowani na Giełdzie Papierów Wartościowych, a zamierzający wyemitować akcje w pierwszej ofercie publicznej mogą odliczyć od podstawy opodatkowania:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa
 • 50% wydatków (bez uwzględnienia podatku od towarów i usług) na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na giełdzie.

Jednocześnie pakiet Polski Ład wprowadza zwolnienie z PIT (z tak zwanego podatku Belki) dla inwestorów indywidualnych, którzy osiągają dochody z zysków kapitałowych.

Zwolnienie polega na tym, że każdy inwestor indywidualny, który kupi akcje spółki w ramach IPO (pierwszej emisji) i zachowa je przez 3 lata, nie zapłaci podatku od zysków z ich sprzedaży.

Korzyści z takiego wsparcia odnosi bezpośrednio inwestor, ale pośrednio także firma, która weszła na giełdę.

Ulga dla Venture Capital

Ulga dla Venture Capital polega na możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% wydatków na nabycie (objęcie) udziałów lub akcji alternatywnej:

 • spółki inwestycyjnej (funduszu inwestycyjnego wspólnego inwestowania) albo
 • spółki, w której taki fundusz posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),

pod warunkiem posiadania takich udziałów (akcji) przez okres co najmniej 2 lat.

Ważne! Odliczenie nie może przekroczyć w roku podatkowym 250 tys. zł.

Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane:

 • na zasadach ogólnych według skali (stawką 12% i 32%)
 • podatkiem liniowym (19%).

Jeżeli przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi, sprzeda udziały (akcje) przed upływem 24 miesięcy od dnia nabycia, musi doliczyć kwoty poprzednio odliczone od dochodu za rok podatkowy, w którym te akcje lub udziały zostały sprzedane.

Ulga konsolidacyjna

Ulga konsolidacyjna ma wspierać ekspansję na rynkach krajowych i zagranicznych, polegającą na zakupie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach. Jest skierowana do przedsiębiorców podatników podatku dochodowego od osób prawnych – CIT.

Przedsiębiorca, który kupi udziały lub akcje krajowej lub zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej), będzie mógł pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania o poniesione wydatki w roku, w którym faktycznie je poniósł.

Maksymalna wysokość takiego odliczenia wynosi 250 tys. zł.

Przedsiębiorca może odliczyć wydatki za zakup udziałów lub akcji pod warunkiem, że:

 • nabywana spółka miała siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polski lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (umożliwiającą uzyskanie informacji podatkowych od organu podatkowego tego państwa)
 • główny przedmiot działalności nabywanej spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika – przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową
 • podatnik i nabywana spółka prowadziły działalność przed dniem nabycia przez okres przynajmniej 24 miesięcy
 • w okresie 2 lat przed dniem nabycia podatnik i nabywana spółka nie byli podmiotami powiązanymi
 • podatnik w jednej transakcji objął udziały (akcje) nabywanej spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

Uznaje się, że wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce nabywanej to wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:

 • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji oraz ich wycenę
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe
 • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą − z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz kosztów finansowania dłużnego, ponoszonych w związku z tą transakcją.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym udziały lub akcje zostały nabyte.

Jeżeli przedsiębiorca, który skorzystał z ulgi, albo jego następca prawny sprzeda nabyte udziały (akcje) albo je umorzy przed upływem 36 miesięcy (licząc od dnia nabycia), musi zwiększyć podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia.

Korekta odliczenia także będzie wymagana, jeżeli przed upływem 36 miesięcy od dnia nabycia udziałów (akcji) przedsiębiorca zostanie postawiony w stan likwidacji albo zostanie ogłoszona jego upadłość.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Produkty to rzeczy wytworzone przez przedsiębiorcę.

Maksymalnie w danym roku podatkowym można odliczyć 1 mln zł.

Z ulgi na ekspansję zagraniczną mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi pod warunkiem, że w ciągu kolejnych 2 lat podatkowych od końca roku, w którym poniósł koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w kolejnym roku lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów to koszty:

 • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego (w tym: zakup biletów lotniczych, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika)
 • działań promocyjno-informacyjnych (w tym: zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacja prasowych broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów)
 • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów
 • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów i rejestracji znaków towarowych
 • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Przedsiębiorca może odliczyć ulgę w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeżeli przedsiębiorca poniósł w danym roku stratę albo wielkość jego dochodu jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, to dokonuje odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Ulga na zakup terminala płatniczego

Przedsiębiorcy, którzy kupią terminal płatniczy i będą nim obsługiwać transakcje płatnicze, będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej na ten cel.

Ulga na nabycie i obsługę terminala płatniczego jest przeznaczona dla przedsiębiorców:

 • opodatkowanych według skali podatkowej (PIT-36)
 • opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatników podatku dochodowego od osób prawych (CIT-8).

W roku podatkowym podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1000 zł.

W przypadku podatników, którzy są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług), odliczeniu będzie podlegała kwota maksymalnie 2500 zł.

Prawo do odliczenia ulgi będzie przysługiwać w roku podatkowym, w którym podatnik umożliwił płatności za pośrednictwem terminala płatniczego i w następnym roku.

Oznacza to, że podatnik będzie miał prawo do ulgi przez 2 lata podatkowe.

Jeżeli przedsiębiorca poniesie wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych w roku 2022, to prawo do ulgi będzie mu przysługiwało w rozliczeniu za rok 2022 i 2023. Wydatki poniesione w 2022 roku odliczy od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu składanym za 2022 rok, a wydatki poniesione w 2023 roku – w zeznaniu składanym za 2023 rok.

Jeżeli podstawa obliczenia podatku w danym roku będzie niższa niż przysługująca kwota ulgi, to nieodliczoną część poniesionych wydatków podatnik będzie mógł odliczyć w zeznaniach składanych za kolejne 6 lat.

Płatnicy VAT spełniający definicję małego podatnika VAT będą mogli odliczyć od podatku VAT kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków na nabycie i obsługę terminala płatniczego, ale maksymalnie 2 000 zł.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.