Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru maku podmiotów prowadzących uprawę maku

Mak jest rośliną, której uprawa jest rejestrowana. Jeśli chcesz uprawiać mak, musisz uzyskać wpis do rejestru producentów maku.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez platformę eRolnik

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy uprawa maku jest legalna

W Polsce uprawa maku innego niż niskomorfinowy może być prowadzona wyłącznie na potrzeby:

 • przemysłu farmaceutycznego
 • nasiennictwa.

Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze, w tym na potrzeby własne oraz na potrzeby nasiennictwa.

Powierzchnia uprawy maku niskomorfinowego na potrzeby własne może wynosić nie więcej niż 1 ha rocznie.

Mak niskomorfinowy pochodzący z upraw własnych może być przetwarzany we własnym zakresie na cele spożywcze oraz na potrzeby nasiennictwa.

Kto może uprawiać mak

Mak mogą uprawiać osoby fizyczne lub przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru maku prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dyrektor oddziału KOWR).

Uprawy maku nie mogą prowadzić podmioty, które prowadziły:

 • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
 • zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej.

Pamiętaj! W przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku innego niż mak niskomorfinowy musisz dysponować pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek musisz złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku, czyli przed planowanym wysiewem maku.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce położenia upraw.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Wniosek o wpis do rejestru maku wraz z załącznikami oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej składasz do właściwego miejscowego oddziału terenowego KOWR w formie pisemnej lub elektronicznie.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy
 • miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku wpisanego do rejestru maku, z którym wnioskodawca zawarł umowę na dostarczanie maku – w przypadku gdy uprawa maku niskomorfinowego nie będzie prowadzona na potrzeby własne lub gdy mak niskomorfinowy pochodzący z upraw własnych nie będzie przetwarzany we własnym zakresie na cele spożywcze lub na potrzeby nasiennictwa
 • oświadczenie wnioskodawcy zawierające informacje o:
  • wielkości powierzchni wykorzystanej pod uprawy maku na potrzeby własne
  • dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki) - w przypadku uprawy maku innego niż mak niskomorfinowy
  • braku karalności za:
   • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
   • zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej
  • zgodności z prawdą i kompletności danych zawartych we wniosku
 • informację o:
  • odmianie maku
  • planowanej powierzchni uprawy maku, w tym: województwie, powiecie, gminie, nazwie oraz numerze obrębu ewidencyjnego oraz numerach działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków określonych na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, gdzie będą uprawiane mak lub konopie włókniste, w odniesieniu do poszczególnych odmian
  • adresie lub miejscu położenia pomieszczenia, w którym będzie magazynowany mak
 • wskazanie celu lub potrzeb prowadzenia uprawy maku, oraz wskazanie czy uprawa będzie prowadzona na potrzeby własne lub, czy mak pochodzący z upraw własnych będzie przetwarzany we własnym zakresie na cele lub potrzeby spożywcze oraz na potrzeby nasiennictwa.

Dokumenty

Termin

Wniosek musisz złożyć przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku, czyli przed planowanym wysiewem maku.

 1. Wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia

Właściwy dyrektor oddziału terenowego KOWR wpisze cię do rejestru, jeżeli wniosek złożyłeś przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku, oraz jeżeli:

 • nie byłeś karany za:
  • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
  • zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka makowego lub słomy makowej
  • nielegalną uprawę konopi włóknistych
 • będziesz stosować materiał siewny maku kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie
 • złożyłeś oświadczenie o wielkości powierzchni wykorzystanej pod uprawy maku na potrzeby własne.

Potwierdzeniem wpisu do rejestru jest zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.

Odmowa wpisu następuje w formie decyzji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 30 zł - opłata skarbowa za dokonanie wpisu producenta do rejestru maku na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Opłatę skarbową za wpis do rejestru należy wnieść w kasie urzędu miasta lub na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się właściwy oddział terenowy KOWR z dopiskiem określającym czynność urzędową np. „Opłata skarbowa: dokonanie wpisu podmiotu skupującego do rejestru konopi włóknistych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.

Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta, na terenie którego znajduje się właściwy oddział terenowy KOWR.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne).

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Producent maku jest wpisywany do rejestru maku w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR wniosku o wpis do rejestru spełniającego wymogi formalne.

Jak możesz się odwołać

Od czynności dokonanych przez właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR możesz się odwołać w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Kontrola prowadzonych upraw

Właściwy miejscowo dyrektor oddziału KOWR przeprowadza kontrolę producenta maku w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze maku ze stanem faktycznym.

Kary za nielegalne uprawy

Nielegalna uprawa maku, uniemożliwienie lub utrudnianie kontroli, nieterminowe składanie dokumentów oraz podawanie nieprawdziwych danych we wniosku o wpis do rejestru maku podlega karze.

Uprawy konopi włóknistych

Sprawdź jak uzyskać wpis do rejestru konopi włóknistych

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat złozenia wniosku można uzyskac na portalu eRolnik.

Czy ta strona była przydatna?