Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Przywozisz paliwa do Polski? Zmieniły się twoje dane, takie jak: nazwa, adres siedziby albo zamieszkania, rodzaj lub przeznaczenie przywożonych paliw? O takich zmianach musisz poinformować Urząd Regulacji Energetyki. Złóż wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Złóż wniosek, gdy zmieniły się następujące dane wpisane do rejestru:

 1) oznaczenie podmiotu przywożącego, czyli:

 • imię i nazwisko albo nazwa wraz z oznaczeniem formy prawnej – np. po przekształceniu spółki,
 • adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,
 • numer PESEL lub NIP,
 • numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • seria i numer dokumentu tożsamości – w przypadku osób fizycznych.

2) rodzaj paliw ciekłych, które przywozisz;

3) rodzaj i lokalizacja infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący;

4) przeznaczenie przywożonego paliwa ciekłego.


Jeśli chcesz przywozić do Polski inny rodzaj paliw, niż masz wpisany w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe, to musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu. We wniosku wskaż te rodzaje paliw, które będziesz przywoził. Zobacz, przywóz jakich paliw wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe.

Wykaz paliw, które można przywieźć do Polski po wpisaniu do rejestru
1) półprodukty rafineryjne: 2707 50 00*), 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
 
2) gaz płynny LPG: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00;

3) benzyny ciężkie: 2710 12 11, 2710 12 15;

4) benzyny silnikowe: 2710 12 25 z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 50, 2710 12 90, 2207 20 00;

5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;

6) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych: 2710 12 70;

7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;

8) inne rodzaje nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;

9) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;

10) lekkie oleje opałowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;

11) ciężkie oleje opałowe: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99*), 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;

12) benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;

13) biopaliwa ciekłe:
a) 3826 00 10 z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa ciekłe bez względu na kod CN z wyłączeniem biopaliw ciekłych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;

14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90*), 3403 19 10*), 3403 19 20*), 3403 19 80*).

* paliwa ciekłe wymagające wpisu do rejestru podmiotów przywożących od 1 stycznia 2020 r.

Obowiązującą klasyfikację Nomenklatury Scalonej (kody CN) określa załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z 07.09.1987, str. 1). Przegląd tej nomenklatury dostępny jest również na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Kiedy nie trzeba wpisywać się do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe
Jeśli:
1) przywozisz paliwa, które są objęte posiadaną przez ciebie koncesją na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;
2) przywożone paliwa przeznaczone są do użycia podczas transportu i przywożone w standardowych zbiornikach:
użytkowych pojazdów silnikowych,
zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia,
statków powietrznych (np. samolotów, śmigłowców) lub jednostek pływających.
Przywóz paliwa bez wpisu do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe
Jeśli będziesz przywoził paliwa ciekłe bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów przywożących, to narażasz się na karę grzywny. Może ona wynieść do 2,5 mln zł.

Więcej informacji na temat Rejestru Podmiotów Przywożących (RPP) znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze złóż w terminie 7 dni od zmiany danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
 • Wniosek online wyślij do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie
 • Wniosek papierowy złóż osobiście lub wyślij pocztą do oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który wpisał cię do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Będzie to oddział terenowy URE, na którego obszarze działania masz siedzibę albo miejsce zamieszkania.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1)  oznaczenie podmiotu przywożącego poprzez:

 • imię i nazwisko albo nazwę wraz z oznaczeniem formy prawnej,
 • miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz ich adres,
 • numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli posiada,
 • numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli posiada,
 • serię i numer dokumentu tożsamości w przypadku osób fizycznych;

2)   informacje o rodzajach paliw ciekłych będące przedmiotem przywozu;

3)   informacje o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez podmiot przywożący;

4)   wskazanie przeznaczenia przywożonego paliwa ciekłego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jak wypełnić wniosek

Wniosek o zmianę wpisu wypełnij tak, jak wniosek o wpis. Uwzględnij tylko zmiany.

Co potwierdzają zaświadczenia

 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności podmiotu zmieniającego wpis powinno potwierdzać, że podmiot nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej objętej ustawą Prawo energetyczne
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach powinno potwierdzać, że podmiot zmieniający wpis nie zalega ze zobowiązaniami podatkowymi stanowiącymi dochód budżetu państwa

Zaświadczenia powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Wpłać ją na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się oddział terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, do którego składasz wniosek. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Termin

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze złóż w terminie 7 dni od zmiany danych.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

W przypadku braków wniosku, Urząd Regulacji Energetyki wezwie cię do ich usunięcia. Jeśli nie usuniesz braków w wyznaczonym terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie zmieni twojego wpisu w rejestrze. Brakujące dokumenty złóż w tym oddziale terenowym URE, w którym złożyłeś wniosek o zmianę wpisu.

 1. Urząd zmieni twój wpis w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania, to Urząd Regulacji Energetyki zmieni twój wpis w rejestrze podmiotów przywożących paliwa ciekłe. Otrzymasz decyzję o zmianie wpisu w rejestrze. Swój zmieniony wpis znajdziesz na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Gdy urząd odmówi ci zmiany wpisu w rejestrze, dostaniesz decyzję o odmowie zmiany wpisu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

1. Możesz odwołać się od decyzji wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki (zarówno od decyzji o zmianie wpisu jak i decyzji o odmowie zmiany wpisu). Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem oddziału terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, do którego złożyłeś wniosek o wpis. Odwołanie rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów. Ponadto powinno zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części. Za złożenie odwołania zapłacisz 1000 zł.

2. Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Kiedy grozi ci wykreślenie z rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe

Zostaniesz wykreślony z rejestru, jeśli w okresie kolejnych 6 miesięcy nie przywieziesz paliw ciekłych do Polski. Urząd Regulacji Energetyki wyda ci z urzędu decyzję o wykreśleniu z rejestru. Ponadto URE wykreśli ciebie, gdy:

 • zostaniesz skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z wykonywaniem działalności gospodarczej regulowanej ustawą Prawo energetyczne – np. w zakresie koncesji energetycznych
 • będziesz zalegał z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa – chyba, że masz zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w Pakiecie informacyjnym opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?